Tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018

HỘI LHPN THỊ XÃ THUẬN AN

BAN THƯỜNG VỤ

Số: 129/BTV

V/v Phát động tham gia cuộc thi     “Ảnh đẹp gia đình” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Thuận An, ngày  20 tháng 3 năm 2018

Kính gửi : Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã Thuận An

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-BTV ngày 05/3/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018.

 

Nhằm chào mừng kỷ niệm 05 năm Ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3/2013 -20/3/2018). Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 

Cuộc thi ảnh “Ảnh đẹp gia đình” nhằm góp phần xây dựng mỗi gia đình là một môi trường văn hóa lành mạnh, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phấn đấu mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ban thường vụ Hội LHPN thị xã Thuận An rất mong nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An phối hợp tuyên truyền, phát động giáo viên tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp gia đình”” nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2018. Ảnh dự thi gửi về Văn phòng Hội LHPN thị xã Thuận An trước ngày 25/5/2018.

Nơi nhận :

– Như trên;

– Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thụy Minh Chi   

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *